වාණිජ වාහන රෝද

  • Commercial Vehicle Coach And Truck Forged Alloy Wheels

    වාණිජ වාහන පුහුණුකරු සහ ට්‍රක් රථ ව්‍යාජ මිශ්‍ර රෝද

    ව්‍යාජ ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර වාණිජ ට්‍රක් සහ කෝච් රෝද ඉරිතැලීම් සහ වාතය තද කිරීමේ ගැටළු විසඳයි. එය අධික සුක්කානම ව්‍යවර්ථ බලපෑම නිසා ඇතිවන රිම් ඉරිතැලීම් සහ වාතය කාන්දු වීමේ ගැටලුව කෙලින්ම මග හැරේ. සුක්කානම් පාලමේ (ඉදිරිපස ඇක්සලයේ) සවි කර ඇති සුක්කානම් රෝදය මෝටර් රථයේ කල්පවත්නා අක්ෂයට සාපේක්ෂව යම් කෝණයක් හරවා මෝටර් රථය හැරවීම, මංතීරු වෙනස් කිරීම සහ වෙනත් ක්‍රියාවන් සම්පූර්ණ කරයි.