අභිරුචි කළ විලාසය

  • Forging Wheels Customized Rims and Wheels New Passenger Car Wheels

    Forging Wheels Customized Rims and Wheels New Passenger Car Wheels

    රෝද විෂ්කම්භය: 16-22″

    PCD: 66.6mm, 67.1mm, 71.6mm, 72.6mm, 74.1mm, 84.1mm, 110, 112mm, 114.3mm, ආදිය

    වර්ණ: රතු ලෝකඩ, කළු, අළු, කහ, දීප්තිමත් කළු, දීප්තිමත්, අළු, මැට් කළු, මැට් අළු, ආදිය (ඔබේ අභිමතය පරිදි වර්ණ කේතනය කළ හැකි හෝ නිම කළ හැකි තීන්ත ඇතුළත් කිරීම් සමඟින් සම්පූර්ණයෙන්ම අභිරුචිකරණය කළ හැකිය..)